BHB

Bar Harbor Bankshares

Banks
Dividend Yield3.56665180561748%
numyrs 15
Market Cap 357.53
annualdiv 0.800000
epspayout 34.6320346320346
DGR1yr2.75229357798166
DGR3yr 7.3962976356700
DGR5yr7.50401491418122
DGR10yr5.81094449217521
SectorFinancials


© DividendNoob