BHB

Bar Harbor Bankshares

Banking
Dividend Yield2.61%
numyrs 15
Market Cap 475.80
annualdiv 0.80
epspayout 37.04
DGR1yr2.8
DGR3yr 7.4
DGR5yr7.5
DGR10yr5.8
SectorFinancials


© DividendNoob